کی‌روش: از این همه بی احترامی خسته ام/ اگر ما را نمی‌خواهید در صورت‌مان بگوییدکی‌روش: از این همه بی احترامی خسته ام/ اگر ما را نمی‌خواهید در صورت‌مان بگویید