کی‌روش: از رفتارهای غیرمحترمانه، خسته و دل‌زده امکی‌روش: من از مشاهده رفتاری که با کادر و بازیکنان من همانند افراد بی‌بضاعت و تیره‌بخت انجام می‌شود، خسته و دل‌زده هستم.