کی‌روش دستیارانش را در تیم ملی کلمبیا انتخاب کردکی‌روش دستیارانش را در تیم ملی کلمبیا انتخاب کرد