کی‌روش: ماموریت ما در روسیه، ممکن کردن غیرممکن‌ها بودقبل از بازی مقابل سه تیم قهرمان می‌دانستیم که کار سخت است اما مأموریت مشخص بود. ماموریت ما ممکن کردن غیر ممکن و در هرشرایطی، رسیدن به مرحله حذفی بود.