کی روش خطاب به خبرنگاران ژاپنی؛ بیدار شویدکی روش خطاب به خبرنگاران ژاپنی؛ بیدار شوید