«گاندو» نشانه تبعیض، بدعت و دهن‌کجی در تلویزیون!اگر در کانال ۳ مواردی سانسور شده است چگونه در کانال افق قابل پخش است و بالعکس اگر این موارد در افق قابل پخش است چرا زمان پخش از کانال ۳ آن را حذف کرده‌اند؟