گزارش تمرین استقلال؛ پیشکسوتان به بازیکنان روحیه دادند/ اسماعیلی غایب بوداکبر کارگرجم، محمد نوری و امیرحسین صادقی سه پیشکسوت استقلال با حضور در محل تمرین آبی‌پوشان به بازیکنان روحیه دادند و برای آن‌ها آرزوی موفقیت کردند.