گوش‌هایم تعجب کردند!«چقد سرک می کشید؟ بشین! از این فاصله چیو می خوای ببینی؟!»