یادداشت پدرو آلمودوار (کارگردان بزرگ اسپانیایی) برای این روزهای قرنطینهفقط این را می دانم که در عین محدود شدن در حال فرارم. با گذشت هر روز اخبار را کمتر دنبال می کنم، سعی می کنم وحشت و رنج را در گوشه‌ای نگه دارم.