یادمان باشد! اینجا ارکستر سمفونیک تهران است نه …این اتفاق با هیچ معیاری قابل قبول نیست، علی الخصوص در نهاد فرهنگی و هنری ارکستر سمفونیک تهران که به عنوان یکی از پایه‌های روشنفکری جامعه مطرح است.