یادی از قمر‌ آریان که مثل سیمین دانشور بودامروز، هشتمین سالگرد درگذشت دکتر قمرآریان از نخستین استادان زن در دانشگاه های ایران است…