یادی از مجتبی مینوی؛ تصمیمِ بزرگ استادِ نام‌دارجدای کارنامۀ درخشان ادبی نام او به یک دلیل دیگر هم در تاریخ معاصر ایران، ثبت شده که بسیار نکته‌آموز و قابل تأمل است…