یلدا را به مکان‌های عمومی هم ببریم تا گردش‌گر خارجی بیایدشب یلدا را در خانواده برگزار می کنیم اما دریغ است که از مزایای اقتصادی آن بهره نبریم. پس یلدا را به مکان‌های عمومی هم ببریم تا گردش‌گر خارجی هم جذب کند.