یک خانه در لندن، يک لکسوس، حقوق ماهيانه تا ابد و … پاداش امیر قطر به بازيكنان تيم ملي کشورشاعضای تیم ملی فوتبال قطر، روز جمعه در ديوان اميري به همراه امير این کشور ناهار خواهند خورد.