یک سؤال دربارۀ دو سریال «ن.خ» و «پایتخت»جنبه های فرهنگی و هنری سریال «ن.خ» به جای خود. این نوشته به موضوعی دیگر پرداخته است…