۱۰ فیلم انیمیشن برای دیدن، در این روزهایی که خانه هستیمباشد که با تماشای آنها برای ساعاتی جان و دل خود را به عالم انیمیشن برده و قصه و داستانی دیگر را تجربه کنیم.