۱۴ راه ساده برای افزایش فروش در کسب و کارهای کوچک و متوسطدر یک تحقیق در آمریکا وقتی تنوع مرباهای موجود در قفسه فروشگاه را کاهش دادند، میزان فروش به طور چشمگیری افزایش یافت.