۲ مدال نقره برای آزادکاران ایران در المپیک جواناندر سومین دوره بازیهای المپیک جوانان «کریمی» و «زارع» در کشتی آزاد به مدال نقره بسنده کردند.