۲۳ مهر؛ پایان اعتصاب اول مطبوعات در سال ۵۷امروز ۲۳ مهر یادآور پایان اولین اعتصاب مطبوعات ایران (در سال ۱۳۵۷) است که البته تنها ۴ روز ادامه یافت اما روزنامه نگاران به اهداف مورد نظر دست یافتند. اعتصاب دوم اما داستان دیگری داشت…