۳ نکته سیاسی درباره مسابقه ای که فراتر از فوتبال بودتیم قطر در مسابقات امارات، هیچ تماشاگری نداشت البته در برخی بازی ها، برخی از شهروندان عمانی از تیم قطر حمایت می کردند.