۳۴۰ روز در فضا (عکس)

همیاری– فضانورد آمریکایی پس از ۳۴۰ روز زندگی در فضا، اول مارس به زمین بازگشت.

این فضانورد رکود دار زندگی در سفینه فضایی است.