۴ تفاوت استقلال استرا با استقلال شفریکی از لطمه‌های بزرگی که وینفرد شفر در استقلال خورد، اضافه کردن پسرش ساشا به کادر‌فنی بود. شفر که ابتدا تنها به ایران آمده بود، وقتی دید نظارت و سختگیری درباره او وجود ندارد، پسرش را هم به سفره فوتبال ایران اضافه کرد.