۴ کشتی گیر ایران در فینال جایزه بزرگ گرجستانحامد تاب در وزن ۶۷ کیلوگرم، محمدعلی گرایی در وزن ۷۷ کیلوگرم و رامین طاهری در وزن ۸۷ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافتند و در کشتی آزاد نیز پیمان بیابانی در وزن ۶۵ کیلوگرم راه دیدار فینال شد.