۵ دلیل برای جعلی بودن مناجات نامۀ منسوب به امیر کبیرخط تحریر به شیوه نستعلیق در دوره قاجار اصلا مرسوم نبوده . خط تحریر همگان خط شکسته تحریر بوده و نستعلیق کنونی از دوره پهلوی دوم رایج شد…