۵ کتاب برای دوران کرونایی به انتخاب نویسندگان تحریریه عصر ایرانبرای حمایت از داستان‌های ایرانی می‌خواهم ۵ کتاب از ۵ نویسنده ایرانی که دوست‌شان دارم معرفی کنم.