۵ کتاب برای دوران کرونایی به انتخاب نویسندگان تحریریه عصر ایران/ کاوه معین‌فراین کتاب‌ها شاید در لیست پیشنهادی اکثر کتابخوان‌های جهان وجود داشته باشد و به همین دلیل من آنها را دوباره پیشنهاد می‌دهم که فارغ از زمان و مکان بر قله رمان جهان ایستاده‌اند.