۵ کتاب برای دوران کرونایی به انتخاب نویسندگان تحریریه عصر ایران/ سوده صدریحقیقت به خودی خود مقدس نیست. آنچه مقدس است جست و جویی است که برای یافتن حقیقت خویش می کنیم. آیا کاری مقدس تر از خودشناسی سراغ دارید؟