۸۷ کشور در اسکار خارجی ۲۰۱۹ (+جدول)۸۷ کشور در اسکار خارجی ۲۰۱۹ (+جدول)