مبدا: شجریان – مقصد: فروغ/ نام خیابان روح‌دار

957992_660.jpg

همانطور که سعدی، حافظ و … را متعلق به تمام ایران می‌دانیم، این هنرمندان هم به تمام مردم تعلق دارند و هنر و آثار آنان جزیی از میراث فرهنگی تمام ایرانیان است.

Read More »